6 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

10:28 04/12/2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Lực lượng kiểm ngư tăng cường thực thi pháp luật trên biển

Kế hoạch được ban hành triển khai nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các ý kiến chỉ đạo, công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU, của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố và Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, chính quyền các cấp với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Trong đó, khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cần đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, tại kế hoạch này thành phố đã xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách cần tập trung thực hiện nhằm chống khai thác IUU hiệu quả như sau: Thông tin, truyền thông về chống khai thác IUU, xây dựng cơ chế chính sách, quản lý đội tàu; xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm và bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại kế hoạch này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương; kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

KC                                                                                              

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông