Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong CSDLQG về DC thay Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (tiếp theo)

10:59 06/02/2023

Ở kỳ trước, Ban Chuyên đề ANHP đã giới thiệu đến bạn đọc 2 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Sau đây, Ban Chuyên đề ANHP xin giới thiệu đến bạn đọc các phương thức tiếp theo nhằm giúp bạn đọc có thể khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin của cá nhân cụ thể như sau:

          Phương thức thứ ba: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về DC để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Ở phương thức này, cơ sở pháp lý được áp dụng là theo Điều 3, Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23-1-2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCC: “a) Mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin: ...; mã QR; b) mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau: ...; chíp điện tử”

Và theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQG về DC bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc chíp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân trong hồ sơ TTHC.

Như vậy, khi tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD (theo tiêu chuẩn ICAO) để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị trong hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp.

Các thông tin trong chíp điện tử được hiển thị trên thiết bị đọc chíp gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng; Số chứng minh đã được cấp; Ngày cấp; Ngày hết hạn (của thẻ CCCD); Đặc điểm nhận dạng; Ảnh chân dung; Trích chọn vân tay; Số thẻ CCCD/số định danh cá nhân.

 Công dân không cần xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp

Phương thức thứ tư: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Ở phương thức này, cơ sở pháp lý được áp dụng là theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD thì Cơ quan quản lý CSDLQG, CSDL chuyên ngành được khai thác thông tin trong CSDLQG về DC để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin trên CSDLQG về DC, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản. Công dân khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về DC bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Và theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thì cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về DC hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết TTHC.

Như vậy, khi tiếp nhận, giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm thực hiện tra cứu, khai thác thông tin của người nộp hồ sơ qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về DC.

Đối với trường hợp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC chưa kết nối với CSDLQG về DC thì yêu cầu công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình qua Cổng dịch vụ công quốc gia để ghi nhận và lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ TTHC.

Công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân theo các bước sau:

Bước 1: Công dân truy cập Cổng dịch vụ công theo địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/ mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.

Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân” và nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ và tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Thông tin cơ bản công dân sẽ hiện thị trên màn hình gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Số định danh cá nhân; Số chứng minh nhân dân.

KC (còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông