Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định về trao đổi, mua, bán, cho thuê và xuất, nhập khẩu phim

14:39 20/03/2024

Chương III, Luật Điện ảnh được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khoá XV, ngày 15/6/2022, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Phát hành phim”.

Cụ thể, tại Điều 15, Chương này của Luật đã quy định chi tiết về “Quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phát hành phim” như sau:

Cơ sở điện ảnh phát hành phim có quyền phát hành phim tại Việt Nam và nước ngoài; trao đổi, mua, bán, cho thuê, xuất khẩu, nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ, cơ sở điện ảnh phát hành phim có 3 nghĩa vụ sau: Bảo đảm phát hành phim theo nội dung đã đăng ký kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được phê duyệt; bảo đảm phim phát hành tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim phát hành.

Cùng với đó, tại Điều 16, 17, Chương này của Luật quy định về việc trao đổi, mua, bán, cho thuê phim và xuất, nhập khẩu phim như sau: Tổ chức, cá nhân trao đổi, mua, bán, cho thuê phim theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân chỉ được xuất khẩu phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim phải cam kết bằng văn bản về nội dung phim không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật này gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim nhập khẩu để phổ biến phim; quản lý, sử dụng phim phục vụ hoạt động nghiên cứu, giáo dục, lưu trữ và lưu hành nội bộ. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia xuất khẩu phim.

Như vậy, Luật Điện ảnh năm 2022 không quy định phát hành phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho việc đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực phát hành phim. Luật đã bổ sung quyền và nghĩa vụ của cơ sở điện ảnh phát hành phim (Điều 15); đồng thời sửa đổi, rút gọn quy định về trao đổi, bán, cho thuê phim (Điều 16); sửa đổi, bổ sung quy định về xuất khẩu phim, nhập khẩu phim (Điều 17).

Luật cũng bỏ quy định doanh nghiệp phát hành phim, doanh nghiệp khác có đăng ký kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu phim phải có rạp để tham gia phổ biến phim; quy định tổ chức, cá nhân chỉ được xuất khẩu phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng. Đáng chú ý, Luật này đã bổ sung nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim phải cam kết bằng văn bản về nội dung phim không vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, người đứng đầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phim nhập khẩu để phổ biến phim (Điều 17).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông