Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 – Phần II Nghị định số 105/2021/NĐ-CP: 6 hình thức phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý

14:21 23/05/2023

Tại Điều 11, Chương II, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Các nội dung phối hợp khác” của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Theo đó, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong  phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy; phối hợp thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm về ma túy. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Và tại Điều 12, Chương II, Nghị định này đã đưa ra những quy định về “Hình thức phối hợp” của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý. Theo đó, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý sẽ có 6 hình thức phối hợp như sau:

Một là. Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, qua các phương tiện thông tin, gửi văn bản… 

Hai là. Triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. 

Ba là. Tuần tra kiểm soát liên ngành; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án chung phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bốn là. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, hội thảo, toạ đàm về  các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa các cơ quan. 

Năm là. Tổ chức các lớp giảng dạy, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Sáu là. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; tổ chức giao ban nghiệp vụ và sơ kết,  tổng kết việc phối hợp theo quy định tại Nghị định này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông