Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 – Phần II Nghị định số 105/2021/NĐ-CP: Kinh phí cho việc thực hiện biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định như thế nào?

17:48 20/07/2023

Tại Điều 39, Chương IV, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra quy định chi tiết về “Kinh phí cho việc thực hiện biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, khoản 1 Điều này của Nghị định quy định kinh phí cho việc tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Nghị định này gồm:

a) Chi phí công cụ xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; 

b) Chi phí đưa người bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể tới nơi thực hiện xét nghiệm;

c) Chi phí đề nghị cơ quan chuyên môn thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể (nếu có).  

Tại khoản 2 Điều này quy định về kinh phí cho việc xác định tình trạng nghiện khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc trường hợp phải xác định tình trạng nghiện theo quy định tại khoản 8, Điều 27 của Luật Phòng, chống ma túy gồm:

a) Chi phí đưa người bị đề nghị xác định tình trạng nghiện đến nơi thực hiện xác định tình trạng nghiện và chi phí ăn, ở của người bị đề nghị xác định tình trạng nghiện trong thời gian theo dõi để xác định tình trạng nghiện (trừ trường hợp người bị tạm giữ để xác định tình trạng nghiện);

b) Chi phí đề nghị cơ sở y tế tiến hành xác định tình trạng nghiện.

Về kinh phí trong quá trình quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại khoản 3 Điều này bao gồm:

a) Chi phí cho việc chuyển giao người sử dụng trái phép chất ma túy và hồ sơ liên quan về Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quản lý; 

b) Chi phí hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người đang trong thời hạn quản lý quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 42 Nghị định này; 

Các khoản kinh phí trên do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan chức năng thực hiện các công việc quy định tại tại khoản 1, 2 và 3 Điều này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Mức hỗ trợ người được phân công giúp đỡ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không thấp hơn  25% mức lương cơ sở. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông