Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 – Phần II Nghị định số 105/2021/NĐ-CP: Quy định về nhập khẩu mẫu, lấy mẫu chất ma túy vì mục đích QP-AN

15:23 02/07/2023

Tại Điều 27, Chương III, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định chi tiết về việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều này của Nghị định quy định nguồn mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm:

a) Mẫu chất ma túy từ nguồn nhập khẩu;

b) Mẫu chất ma túy là vật chứng từ các vụ án về tội phạm ma túy;

c) Mẫu chất ma túy là sản phẩm từ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh phục vụ công tác giám định, huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy và mẫu nguồn hơi chất ma túy huấn luyện động vật nghiệp vụ.

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu mẫu chất ma túy được quy định tại khoản 2, Điều này bao gồm:

a) Văn bản chứng minh nguồn kinh phí hợp pháp;

b) Kế hoạch dự trù đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Văn bản thông báo hàng viện trợ (nếu là hàng viện trợ);

d) Công văn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Viện Khoa học hình  sự.

Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mẫu chất ma túy, khoản 3, Điều này quy định như sau:

a) Căn cứ vào dự trù nhu cầu sử dụng mẫu chất ma túy đã được Bộ Công an phê duyệt, Viện Khoa học hình sự lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gửi cơ quan cấp phép thẩm định;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy phép nhập  khẩu; 

Giấy phép nhập khẩu mẫu chất ma túy được làm thành 5 bộ (mỗi bộ gồm 1 bản tiếng Việt và 1 bản tiếng Anh) gửi cho Viện Khoa học hình sự (2 bộ); Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và lưu tại cơ quan cấp phép mỗi nơi 1 bộ;

c) Sau khi được cấp Giấy phép nhập khẩu, Viện Khoa học hình sự tiến hành các thủ tục nhập khẩu: Ký hợp đồng với đối tác được phê duyệt ủy thác nhập khẩu (trường hợp được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Tài chính cho mua để sử dụng); phối hợp với đại diện đối tác viện trợ làm thủ tục nhập khẩu (nếu có).

Khoản 4, Điều này quy định về công tác “Lấy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh” như sau:

a) Việc lấy mẫu chất ma túy theo quy định tại điểm b, khoản 1 của Điều này để trưng cầu giám định phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tội phạm ma túy thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

b) Hằng năm hoặc khi có nhu cầu bổ sung mẫu chất ma túy phục vụ công tác giám định, huấn luyện nghiệp vụ phòng, chống tội phạm về ma túy và huấn luyện động vật nghiệp vụ, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt kế hoạch lấy mẫu chất ma túy là sản phẩm từ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Các đơn vị được phép tiến hành các hoạt động sản xuất, nhập  khẩu quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 23 của Nghị định này có trách nhiệm bàn giao mẫu chất ma túy về Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an theo kế hoạch  được phê duyệt.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông