Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần III Thông tư số 16/2018/TT-BCA: Danh mục vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ

16:11 04/01/2023

Nếu như tại Điều 3, Chương I, Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (VKTS) thì Điều 4 của Thông tư quy định về danh mục vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ cụ thể như sau:
 Phụ lục 1 - Danh mục vũ khí thể thao

Một là. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục danh mục vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ, bao gồm:

a) Phụ lục 1: Danh mục vũ khí thể thao;

b) Phụ lục 2: Danh mục công cụ hỗ trợ.

 Phụ lục 1 - Danh mục vũ khí thể thao

Hai là. Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Trường hợp nhập khẩu vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ không thuộc danh mục quy định tại khoản 1, Điều này thì phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

KC

 Phụ lục 2 - Danh mục công cụ hỗ trợ.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông