Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

18:59 15/12/2022

Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính toàn diện, đồng thời cũng cụ thể hoá những nội dung trọng tâm để định hướng đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW

          Đó là khẳng định của đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương về Nghị quyết 29-NQ/TW tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 vừa qua.

          Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, vấn đề CNH-HĐH đất nước đã được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Trong thời gian qua, khoảng 20 Nghị quyết đã ban hành một số chủ trương, đường lối quan trọng có liên quan đến những khía cạnh riêng rẽ của CNH-HĐH. Tuy nhiên, cho đến trước khi ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW, Đảng ta vẫn chưa có Nghị quyết riêng về vấn đề này. 

          Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phân tích thực tiễn thực hiện CNH-HĐH đất nước trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, cần có chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ như: Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm dần; có nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

          Nội lực của nền kinh tế còn yếu, năng suất lao động chậm được cải thiện, năng lực độc lập, tự chủ thấp. Công nghiệp phát triển thiếu bền vững. Các ngành dịch vụ quan trọng chiếm tỷ trọng nhỏ, mối liên kết với các ngành sản xuất còn yếu. Các vấn đề về phát triển văn hoá, xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập… 

          Do vậy, Nghị quyết 29-NQ/TW được ban hành sẽ định hướng, là kim chỉ nam để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng trong việc định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới tạo động lực thúc đẩy CNH-HĐH đất nước.

          Nghị quyết đã đề ra hệ thống 5 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính toàn diện, đồng thời cũng cụ thể hoá những nội dung trọng tâm làm cơ sở để định hướng đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, với một số nội dung cốt lõi.

          Quan điểm thứ nhất là làm rõ nội hàm về CNH-HĐH là “quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội dựa chủ yếu vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

          Thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của CNH-HĐH với sự phát triển kinh tế-xã hội, coi đây “là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

          Quan điểm thứ hai nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng coi việc đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đặt CNH-HĐH trong tổng thế chiến lược phát triển đất nước để có cách tiếp cận toàn diện, chú trọng giải quyết hài hoà các mối quan hệ lớn trong quá trình CNH-HĐH đất nước.

          Đó là “bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động”.

          Quan điểm thứ ba xác định nội dung và yêu cầu then chốt phải khai thác và phát huy tốt nhất mọi tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương; lợi thế của nền kinh tế đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng; kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang chế tạo, chế biến, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

          Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao, chú trọng đẩy mạnh dịch vụ hóa các ngành công nghiệp. Coi trọng phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt, chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu".

          Quan điểm thứ tư nhấn mạnh lộ trình, bước đi trong thực hiện CNH-HĐH là phải có trọng tâm, trọng điểm và xác định các lĩnh vực ngành nghề cần ưu tiên phát triển đặt trong mối quan hệ tổng thể với yêu cầu tập trung về nguồn lực thực hiện để phát trển các cực tăng trưởng, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp hỗ trợ, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tăng cường liên kết ngành và liên kết vùng, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về chủ thể và nguồn lực thực hiện CNH-HĐH.

          Quan điểm thứ năm nhấn mạnh yêu cầu trong thực hiện CNH-HĐH đất nước, “phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả; khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp quốc gia, đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị văn hóa cả truyền thống và hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam và giai cấp công nhân hiện đại; vai trò xung kích, đi đầu của đội ngũ tri thức và doanh nhân Việt Nam”.

          Trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, thực tế đã chỉ ra rằng, đại đa số các nước trên thế giới muốn trở thành một nước phát triển, đạt được mức thu nhập cao đều tiến hành quá trình CNH-HĐH. Việt Nam muốn thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tất yếu vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH.

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông