Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Hải Phòng với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

17:16 18/10/2023

Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoạt động của hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng, đặc biệt là giải quyết vốn, tạo công ăn việc làm để phát triển nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy Ngân hàng cũng chính là lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng tham nhũng. Tình hình tham nhũng và tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực Ngân hàng thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây thất thoát nhiều tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác PCTN và tội phạm luôn được ngành Ngân hàng nói chung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

                                         Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh là tên cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực (2013 - 2023).

Cán bộ, nhân viên VCB Hải Phòng nhận thức sâu sắc nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác PCTN, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTN, tiêu cực trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn; nhiều quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo PCTN, tiêu cực đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế.

Cán bộ, nhân viên VCB Hải Phòng luôn thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh PCTN, tiêu cực

Có thể thấy, cùng với lãng phí, tham nhũng ở nước ta được nhận định rằng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt. Do vậy, Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm” và “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, trong Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở nước ta trong thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. Tham  nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN được quan tâm hơn. Nhiều quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành2, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để đẩy mạnh đấu tranh PCTN, vừa để phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng.

Trong hệ thống chính trị nước ta, những người có chức vụ, quyền hạn - là đảng viên, chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và cũng chỉ người có chức, có quyền mới có thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, thực hiện hành vi tham nhũng. Do vậy, trong công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng ta, một trong những phương thức, công cụ giúp phát hiện nhanh, sớm và hiệu quả các dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Một trong những nội dung về định hướng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng”. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, nhiều quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cũng được ban hành.

Cụ thể là  Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế cho Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số nội dung quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021; Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 354- QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...

Theo đó, các quy định, quy chế, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ hơn, xác định rõ  hơn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát làm cơ sở để xem xét, đánh giá, kết luận, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

                                                                 Luôn sâu sát, kịp thời, quyết liệt

Là một trong những Chi nhánh trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh VCB Hải Phòng cũng luôn nghiêm túc tuân thủ và đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

Để triển khai công tác PCTN và tội phạm,Chi nhánh VCB Hải Phòng đã kịp thời kiện toàn Tiểu Ban chỉ đạo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của ngành Ngân hàng và của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam qua từng thời kỳ. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương và các văn bản chỉ đạo của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh VCB Hải Phòng đã kiện toàn Tiểu Ban chỉ đạo PCTN và tội phạm của đơn vị do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Tiểu ban để tổ chức thực hiện công tác này trong toàn đơn vị.

Từ khi thành lập đến nay, Tiểu Ban chỉ đạo PCTN của Chi nhánh VCB đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN trong đơn vị như: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu Ban chỉ đạo trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm  của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch hành động hàng năm về công tác PCTN và tội phạm; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN và tội phạm với các cơ quan chức năng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện PCTN trong toàn đơn vị, làm cơ sở để định hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu về công tác PCTN của thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

Tiểu Ban chỉ đạo, các thành viên  hoạt động theo đúng yêu cầu nhiệm vụ quy định tại Quy chế và các hướng dẫn liên quan, thực hiện đúng chương trình công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Chi nhánh VCB Hải Phòng.

Cán bộ, nhân viên VCB Hải Phòng luôn đề cao tinh thần PCTN, tiêu cực

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Chi nhánh VCB Hải Phòng và cấp ủy Đảng trực thuộc luôn xác định công tác PCTN và tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Do đó, song song với việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị đã chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác PCTN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên một số mặt công tác như:

Đảng ủy Chi nhánh VCB Hải Phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc quán triệt, học tập và phổ biến sâu rộng các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của ngành Ngân hàng và của VCB về công tác PCTN và tội phạm đến toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động.

Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN đã giúp nâng cao nhận thức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCTN. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên nắm bắt được các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực để từ đó chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của VCB trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện chức năng giám sát, phản biện.

Bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền các quy chế, quy trình đối với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, Chi nhánh VCB Hải Phòng đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực bằng việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản về PCTN, lãng phí hoặc có liên quan đến PCTN, lãng phí áp dụng trong đơn vị.

Cụ thể là các  Kế hoạch, Chương trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hàng năm; triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành quy định chi tiêu nội bộ; văn bản quán triệt thực hiện các quy định tiêu chuẩn, định mức trong hoạt động; triển khai thực hiện đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, nhận quà tặng theo quy định;...

Trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy Chi nhánh VCB Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên đến các tổ chức đảng thuộc. Ngay từ đầu mỗi năm Đảng ủy đã xây dựng các Kế hoạch hành động thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

 Sau đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đồng thời triển khai thực hiện Chương trình, kiểm tra, giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả với phương châm “kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm” và phù hợp với tình hình, tổ chức của đơn vị.

Về phía chính quyền, Giám đốc Chi nhánh đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chỉ đạo bộ phận Kiểm tra nội bộ xây  dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm với định hướng lồng ghép giữa kiểm tra nghiệp vụ và tình hình thực hiện PCTN, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và của các bộ phận chuyên môn đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Là một tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Đảng bộ Chi nhánh VCB Hải phòng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy VCB trong mọi mặt công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phòng chống tham nhũng nói riêng.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác PCTN và tội phạm, Ban lãnh đạo Chi nhánh và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Chi nhánh VCB Hải Phòng đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa tham nhũng, kịp thời tổ chức phổ biến, học tập, tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện PCTN; chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…; tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập.

Vì vậy, trong thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đảng viên.

                                                          Nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ

Trong thời gian tới. để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, Chi nhánh VCB Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của Chi nhánh VCB Hải Phòng các quan điểm,quy định, nhiệm vụ giải pháp của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành Ngân hàng và của hệ thống VCB về PCTN, tiêu cực, trước hết là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị.

Công tác tuyên truyền phải chủ động công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, tiêu cực nhất là về kết quả kiểm tra, kiểm soát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; thường xuyên đăng tải thông tin, gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong công tác PCTN, tiêu cực. Bảo vệ khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đồng thời xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm khắc trong trường hợp phát sinh việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu trong dư luận.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Mỗi đảng viên của VCB luôn đi đầu trong công tác PCTN, tiêu cực

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực tại đơn vị mình; tập trung xây dựng các chuyên đề, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực để triển khai thực hiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; công khai kết quả xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động có sai phạm; phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cục ở đơn vị mình phụ trách.

Hằng năm, căn cứ kết quả công tác PCTN, tiêu cực để xác định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và của đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động; là một trong những tiêu chí để đánh giá, quy hoạch, bố trí sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong đơn vị như: Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị. Tuân thủ, chấp hành các định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại đơn vị theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của hệ thống VCB nói chung và Chi nhánh VCB Hải Phòng nói riêng nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và công tác PCTN, tiêu cực. Thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công việc đối với cán bộ, triển khai nghỉ phép bắt buộc hàng năm. Thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN, tiêu cực.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Tăng cường quản lý các chi phí đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụngnguồn vốn chủ sở hữu, vốn huy động ngay từ khâu phân bổ và trong quá trình điều hành, tuân thủ đúng nguyên tắc, đúng quy định; tăng cường phân cấp, ủy quyền trong việc thực hiện quản lý, giải quyết công việc; việc mua sắm tài sản đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy làm việc tinh gọn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập của cán bộ, nhân viên để có điều kiện đảm bảo cuộc sống.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc như: Mua sắm, đấu thầutrong nội bộ, thẩm định, cho vay...

Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo; cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng.

PCTN, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân.

 Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Chi nhánh VCB Hải Phòng luôn nhận thức sâu sắc về sự phức tạp và vô cùng khó khăn của công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực cũng như quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn”.

Thời gian tới, thời cơ, thách thức đối với Chi nhánh VCB Hải Phòng đều rất lớn, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để một mặt hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch, một mặt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngàycàng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                                                                                  Vũ Thị Thu Trang

                                                                                                  Tổ đảng HCNS, Chi bộ 1, Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông