Nghị định 13/2023/NĐ-CP: Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

09:04 06/09/2023

Tại Điều 36, Chương III, Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 5 trách nhiệm sau trong bảo vệ dữ liệu cá nhân:

Một là. Thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hai là. Xây dựng và triển khai các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định này.

Ba là. Bổ sung các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng, triển khai các nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Bốn là. Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Năm là. Ban hành Danh mục dữ liệu mở phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, tại Điều 37 chương này của Nghị định quy định về 4 trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Một là. Thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hai là. Triển khai các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nghị định này.

Ba là. Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Bốn là. Ban hành Danh mục dữ liệu mở phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. (Còn nữa).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông