Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy

15:33 17/02/2019

Đội Hướng dẫn chỉ đạo vè công tác phòng cháy - Phòng PC07 luôn chủ động giúp cho Đảng ủy, lãnh đạo Phòng tham mưu cho CATP triển khai nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy.

Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng cháy, xây dựng thế trận toàn dân phòng cháy, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác phòng cháy.

Đội đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa có hiệu quả, kéo giảm sự gia tăng của tai nạn và thiệt hại do cháy gây ra.

Đội Hướng dẫn chỉ đạo về công tác phòng cháy đẩy mạnh công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy; tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy; từng bước đưa công tác phòng cháy đi vào nề nếp quyết tâm ngăn chặn cháy lớn bảo đảm an toàn PCCC, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông