Phòng Cảnh sát cơ động: Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 11 của Bộ Công an

15:18 02/01/2024

Sáng 2/1, Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động-CATP tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 11/ĐA-BCA-K02 của Bộ Công an trong Đảng bộ, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động. Đại tá Hoàng Văn Nam – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP.
Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe Đại tá Hoàng Văn Nam – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung chính, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục phát triển huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”;

Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Đề án số 11/ĐA-BCA-K02, ngày 5/5/2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Hoàng Văn Nam – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, giới thiệu, quán triệt nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, đề án

Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy, đảng viên, CBCS, đoàn viên, hội viên toàn đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, đề án nêu trên.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở đó, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động nhằm từng bước hiện thực hoá các nghị quyết, đề án vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và nâng cao vai trò, trách nhiệm, giúp các cấp ủy, chỉ huy, đảng viên, CBCS toàn đơn vị nắm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần các nghị quyết, đề án đã đặt ra.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông