Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

10:03 21/05/2022

Công an thành phố Hải Phòng vừa có công văn gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố về công tác phòng, - chống đuối nước trẻ em như: Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình số 13/CTr-BCA-C08 của Bộ Công an về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2020 - 2030,

Kế hoạch số 1805/KHCAHP-PC08B của Công an thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND thành phố và Kế hoạch số 490/KH-CAHP-PV01-PC08B của CATP về triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030.

Giám đốc CATP giao Phòng PV01 chủ trì, phối hợp phòng PC07 và các đơn vị có liên quan tham mưu với Giám đốc CATP tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BCA-C07 ngày 7/5/2022 của Bộ Công an để kịp thời tham mưu, đề xuất các cấp chính quyền triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ được giao; gắn với việc thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 và Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của UBND thành phố và Giám đốc CATP.

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Phòng PC07 chủ trì, phối hợp với PC08B, PX03 và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp để tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, tham mưu chính quyền địa phương và các trường học tập trung tuyên truyền trực tiếp trong các nhà trường tất cả các cấp học để nâng cao ý thức của người dân về kỹ năng sống, nhất là trẻ em về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, chương trình hướng dẫn, dạy bơi cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng sơ cứu đuối nước cho lực lượng Công an địa phương, đặc biệt là Công an cấp xã để tham gia cứu nạn đuối nước khi có yêu cầu. Tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ - năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư.

Phòng PC08B chủ động thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn được giao quản lý. Phối hợp phòng PV05 và Công an các quận, huyện xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn xây dựng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em phù hợp với từng địa bàn cụ thể.

Phòng PC07, PC08B, PK02, Công an các quận, huyện thực hiện nghiêm chế độ thường trực, ứng trực, phương tiện phù hợp để sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ đuối nước khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Giám đốc CATP giao Phòng PX03, PX04, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài, phóng sự về tình hình, thực trạng công tác phòng, chống đuối nước trẻ em và những thành tích đạt được của lực lượng Công an thành phố trong công tác này.

Công an các quận, huyện tiến hành rà soát, lập bản đồ cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước (bãi biển, bãi tắm, sông, hồ, ao, giếng, hố sâu có nước, khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước...) để đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành các biện pháp phòng ngừa phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương.

Chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền tại địa bàn được giao quản lý chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước của người dân, đặc biệt là trẻ em trên địa bàn được giao quản lý.

Phòng PX03 hằng năm xây dựng chương trình huấn luyện bơi cho cán | bộ chiến sĩ và phối hợp với Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức huấn luyện bơi và kiểm tra sức khỏe nội dung bơi theo quy định. Phòng PH10 bố trí kinh phí thường xuyên hằng năm cho công tác này theo quy định của Bộ Công an.

Đoàn Thanh niên Công an thành phố chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với tổ chức đoàn của các trường học và Đoàn Thanh niên cấp xã tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và các em sinh hoạt Câu lạc bộ hè Chiến sĩ An ninh nhỏ tuổi về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là trong lĩnh vực phòng chống đuối nước và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Thái Bình

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông