Thi hành Luật Cảnh sát cơ động trong Công an Hải Phòng

22:53 09/02/2023

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 6987/QĐ-BCA-K02 22-9-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 23-12-2023 của UBND TP về triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) trên địa bàn thành phố, CATP vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Theo đó, mục tiêu mà kế hoạch hướng tới là nhằm quán triệt, phổ biến đến Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS nắm vững, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật CSCĐ năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023); làm tốt công tác tập huấn về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nội dung công tác và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương, từ đó, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác…

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại kế hoạch này, CATP đã xác định rõ 5 nhóm nội dung nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, trong nhóm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, CATP giao Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến trong nội bộ đơn vị, cơ quan mình; phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu biết pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của lực lượng CSCĐ cho CBCS, công nhân, viên chức và quần chúng Nhân dân…

Về nhóm nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, CATP yêu cầu sau khi Bộ Công an tập huấn cho CATP, Phòng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Phòng CSCĐ và các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành; biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ tập huấn, tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Luật CSCĐ cho CBCS Phòng CSCĐ và Công an các đơn vị, địa phương. Mặt khác, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, tập trung vào lực lượng CSCĐ.

Đáng chú ý, trong kế hoạch này, CATP giao Phòng CSCĐ chủ trì, phối hợp với Phòng Tham mưu và Công an các đơn vị, địa phương tập trung rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách của CSCĐ để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp, thi hành hiệu quả Luật CSCĐ.

Về nhóm nhiệm vụ tham gia góp ý vào văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật,  CATP cũng giao Phòng CSCĐ chủ trì, phối hợp với Phòng Tham mưu và Công an các đơn vị, địa phương có liên quan tham gia nghiên cứu, góp ý vào 7 văn bản sau: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CSCĐ; Thông tư quy định quy trình xây dựng và thực hiện phương án của CSCĐ; Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của CSCĐ; Thông tư quy định về hệ thống tổ chức của CSCĐ; Thông tư quy định về tuyển chọn công dân vào Cảnh sát và bố trí, sử dụng CBCS Cảnh sát cơ động; Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát quy định và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ và chính sách của CSCĐ khi có yêu cầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an

Và nhóm nhiệm vụ cuối cùng là công tác bảo đảm kinh phí, hậu cần, kỹ thuật triển khai thi hành Luật. Ở nhóm nhiệm vụ này, CATP giao Phòng Hậu cầu chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán chí ngân sách nhà nước bảo đảm phân cấp quản lý theo Luật Ngân sách nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, CATP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào kế hoạch này tổ chức triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng. Phòng Tham mưu chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp lãnh đạo CATP theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện nghiêm túc kế hoạch này theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông