Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

15:52 13/05/2024

Song song với việc bổ sung các trường thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư so với Luật Căn cước công dân năm 2014 và đưa ra những quy định cụ thể về việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Luật Căn cước năm 2023 cũng quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, Luật này quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có 3 trách nhiệm sau:

Tuân thủ quy trình cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài kịp thời; bảo đảm việc cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác và thông báo kịp thời thông tin của người dân khi có sự thay đổi hoặc chưa chính xác cho cơ quan quản lý căn cước.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tuân thủ quy trình cung cấp, thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu kịp thời, bảo đảm đầy đủ, chính xác

Đối với người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu có trách nhiệm kiểm tra thông tin, tài liệu của người dân; thường xuyên theo dõi, cập nhật, điều chỉnh thông tin và giữ gìn, bảo vệ thông tin, tài liệu có liên quan; không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc làm hư hỏng tài liệu, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đã cập nhật, điều chỉnh.

Đối với thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước thì có trách nhiệm tổ chức quản lý việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ thông tin; kiểm tra, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ.

Đáng chú ý, Luật Căn cước cũng đưa ra những quy định cụ thể về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ quan, tổ chức quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khi có một trong các thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ quan quản lý căn cước chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan quản lý Cổng dịch vụ công hoặc Cơ quan quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các thông tin quy định tại Điều 9 của Luật Căn cước có trách nhiệm chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước; cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Trong trường hợp thông tin của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành không thống nhất với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan quản lý căn cước có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan hoặc cá nhân đó để kiểm tra các thông tin và cập nhật, điều chỉnh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm chính xác, thống nhất.

Việc kết nối, chia sẻ, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Căn cước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông