Xây dựng Đảng: Sửa đổi quy định về công tác cán bộ

09:42 03/05/2017

Với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ.

Theo ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, gần đây, một số nơi có biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ trong đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; có trường hợp cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục; số lượng cấp phó nhiều hơn quy định và chưa bám sát quy hoạch cán bộ... dẫn đến những dư luận không tốt.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Bí thư đã chỉ đạo, chấn chỉnh, trong đó, yêu cầu các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Việc đề bạt, bổ nhiệm hoặc đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải chấp hành nghiêm quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, số lượng, độ tuổi...; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; thực hiện đúng nguyên tắc, minh bạch và công khai, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự.

Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các nội dung trong công tác quản lý cán bộ, nhất là trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt.

TK

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông