Chuyên mục Luật Cư trú: 3 nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

17:45 26/07/2022

Mọi thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm chính xác và được cập nhật kịp thời để đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước hoặc nhu cầu của công dân trong thực hiện giao dịch… Khi thông tin của công dân có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú phải cập nhật, chỉnh sửa trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Đồng thời, để tránh việc tùy tiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tại Điều 12, Chương III, Nghị định 62/2021/NĐ-CP đã quy định rõ thẩm quyền cho phép chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú như sau.

Một. Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm tổ chức cập nhật thông tin về cư trú của công dân đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hai. Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu.

Ba. Nguyên tắc chỉnh sửa thông tin về công dân:

a) Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đổi hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật, quản lý thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

b) Phải có văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin về công dân có liên quan đến thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Chỉ người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này mới được cho phép chỉnh sửa thông tin về công dân.

Bốn. Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính chính xác của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú quyết định việc chỉnh sửa thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông