Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần III Thông tư số 16/2018/TT-BCA: Quy định về việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT

16:11 04/01/2023

Nếu như tại Điều 2, Chương I, Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định rõ thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại VK, CCHT được phép mang vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì Điều 3 của Thông tư quy định chi tiết về việc cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (VKTS).

Cụ thể, Thông tư quy định như sau:

Một là. Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành ở trung ương và doanh nghiệp được Cục CSQLHC về TTXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm:

a)Giấy phép trang bị, sử dụng, mua, mang, vận chuyển, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu VK;

b)Giấy phép kinh doanh, trang bị, sử dụng, mua, mang, vận chuyển, sửa chữa, xuất khẩu, nhập  khẩu CCHT;

c)Giấy xác nhận đăng ký CCHT; Giấy phép vận chuyển VLNQD;

d)Giấy phép vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp vận  chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ để quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu;

e)Thông  báo xác nhận khai báo VKTS.

Hai là. Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh, thành phố trực thuộc  trung ương (sau đây viết gọn là Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh) có thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN,  tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương và doanh nghiệp được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, bao gồm:

a)Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa VK;

b)Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa CCHT;

c)Giấy phép vận chuyển VLNQD;

d)Giấy phép vận  chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng trong nước. Trường hợp nơi có kho tiếp nhận không cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ thì Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nơi có kho xác nhận vào Giấy đăng ký tiếp nhận VLNCN, tiền chất thuốc nổ;

đ) Giấy xác nhận đăng ký CCHT;

e)Thông báo xác nhận khai báo VKTS.

Ba là. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cấp Thông báo xác  nhận khai báo VKTS cho tập thể, cá nhân sở hữu VKTS dùng làm hiện vật để  trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.

Bốn là. Nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ:

a)Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành ở trung ương và doanh  nghiệp được Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an  ninh, trật tự nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; 

b)Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở địa phương, doanh nghiệp được Phòng CSQLHC về TTXH Công an cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông báo xác nhận khai báo VKTS tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an cấp tỉnh;

c)Tập thể, cá nhân sở hữu VKTS dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm,  đồ gia bảo nộp hồ sơ đề nghị xác nhận khai báo VKTS tại Công an xã, phường,  thị trấn nơi đặt trụ sở hoặc cư trú.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông