Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 8 chương, 76 điều

10:47 05/08/2022

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) gồm 8 chương, 76 điều.

Chương 1. Quy định chung gồm 16 điều (từ Điều 1 đến Điều 16) như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; nguyên tắc quản  lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT…; giám định VK, CCHT có tính  năng, tác dụng tương tự.

Chương II. Quản lý, sử dụng vũ khí gồm 18 điều (từ Điều 17 đến Điều 34) như: Nghiên  cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí; đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng; thủ tục cấp Giấy phép mua vũ khí; vận chuyển vũ khí; thủ tục cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí…

Chương III. Quản lý, sử dụng vật liệu nổ gồm 11 điều (từ Điều 35 đến Điều 45) như: Nghiên  cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ quân dụng; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...

Chương IV. Quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ gồm 6 điều (từ Điều 46 đến Điều 51) như: Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc  nổ; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu,  chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng tiền chất thuốc nổ…

Chương V. Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ gồm 11 điều (từ Điều 52 đến Điều 62) như: Nghiên  cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa công cụ hỗ  trợ; thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sửa chữa công cụ hỗ trợ…

Chương IV. Tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT gồm 9 điều (từ Điều 63 đến Điều 71) như: Nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT; kinh phí bảo đảm cho việc  tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT…

Chương VII. Quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT gồm 3 điều (từ Điều 72 đến Điều 74) như: Nội dung quản lý nhà nước về VK, VLN, tiền chất thuốc  nổ, CCHT; cập nhật, khai thác, quản lý, sử  dụng cơ sở dữ liệu về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT..

Chương VIII. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (Điều 75 Hiệu lực thi  hành và Điều 76 Quy định chuyển tiếp).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông