Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y

16:31 21/05/2024

Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định số 1436/QĐ-UBND, ngày 6/5/2024, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, có 10 TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực thủy sản, thú y được sửa đổi, bổ sung.

Trong đó, có một TTHC là “Công bố mở cảng cá loại 2” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 32 Điều 1 Nghị định 37/2024/NĐ-CP ngày 4/4/2024 của Chính phủ.

Tám TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Cấp, cấp lại giấu chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải khoán tàu cá; Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản; Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 6 hải lý); Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản; Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản; Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực.

Và một TTHC không thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn thuộc lĩnh vực thú ý là thủ tục “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn thành phố”, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT, ngày 1/4/2024 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Đối với TTHC cấp huyện có một thủ tục được sửa đổi, bổ sung là “Công bố mở cảng cá loại 3” theo Khoản 32 Điều 1 Nghị định 37/NĐ-CP, ngày 4/4/2024 của Chính phủ.

Nội dung sửa đổi, bổ sung của các TTHC nêu trên được quy định cụ thể tại Danh mục kèm theo quyết định này.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tổ chức thực hiện việc công khai danh mục, nội dung TTHC lĩnh vực thủy sản, thú y; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC và cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 6/5/2024).

Bãi bỏ các nội dung công bố tại các số thứ tự 3, mục IV, phần A TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố; số thứ tự 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 19, mục III, phần B TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; số thứ tự 3, mục IV, phần C Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện; số thứ tự 1, mục III, phần E Thủ tục hành chính không thực hiện tại bộ phận một cửa ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông