Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 52 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản

15:34 10/07/2024

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 127 /KH-UBND, ngày 4/6/2024 về việc Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Nghị quyết 52).

          Theo đó, kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 52 phù hợp với điều kiện của thành phố; khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, phát triển ngành thủy sản và chống khai thác TUU thời gian qua; đảm bảo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch, chiến lược, chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về chốn khai thác IUU

Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành đối với công tác chống khai thác IUU; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và các hoạt động hợp tác quốc tế, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác này; quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển KT-XH thành phố…

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, tại kế hoạch này, UBND thành phố đã xác định rõ 7 nội dung trọng tâm, 4 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện. Theo đó, song song với việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024; Hải Phòng tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Mặt khác, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát tàu cá ra, vào các cảng cá, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuỗi; các quy định về quản lý tàu cá và các biện pháp bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá; vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy suất nguồn gốc thủy sản, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đảm bảo tính chính xác và kiểm tra chéo thông tin.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác IUU; tích cực, chủ động hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tỉnh/thành ven biển và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về chống khai thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá và ngư dân Hải Phòng khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài...

 Về triển khai thực hiện, tại kế hoạch này, UBND thành phố đã giao trách nhiệm vụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện/quận khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông