Khối Cảnh sát nhân dân: Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích

15:15 30/07/2018

Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 do CATP phát động với chủ đề “Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả” gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua của từng đơn vị.

14 phòng trong khối định kỳ hàng tháng, hàng quý đề ra chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, tổ chức triển khai thực hiện; duy trì tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm sau khi thực hiện mỗi đợt thi đua ngắn ngày.

Các đơn vị kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, trung bình chủ nghĩa và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông