Khối Cảnh sát nhân dân: Nêu cao trách nhiệm với công việc

14:57 17/03/2020

Qúy I/2020, khối Cảnh sát nhân dân tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát huy truyền thống làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp trong CAND.

Các đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền về những quy định thực hiện dân chủ thuộc lĩnh vực công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú để cơ quan, tổ chức, nhân dân thực hiện, giám sát.

Ngoài ra, các đơn vị trong khối đã giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy,  tự nguyện, tự giác, hết lòng vì công việc.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông