Phòng PC64-CATP: Cán bộ, chiến sỹ đăng ký làm thêm ngày, thêm giờ

23:28 27/07/2018

Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Phòng PC64-CATP cũng tiếp tục thực hiện việc nâng cao năng lực, chất lượng công tác giải quyết yêu cầu tra cứu tàng thư căn cước công dân. Đơn vị đã lựa chọn, bố trí CBCS có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên nghiệp vụ vững, kiến thức pháp luật chắc, nhất là có ý thực phục vụ nhân dân cao để thực hiện nhiệm vụ giải quyết yêu cầu tra cứu tàng thư căn cước công dân.

Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tra cứu luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, đẩy nhanh tra cứu phục vụ yêu cầu nghiệp vụ cũng như phục vụ yêu cầu chính đáng cua các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thực hiện, CBCS đã thường xuyên đăng ký làm thêm giờ, thêm ngày để phục vụ nhân dân.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông