Thông báo Kết luận họp giao ban Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tháng 1, 2/2024; tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

15:52 27/03/2024

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 và các thông báo Kết luận họp giao ban Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tháng 1, 2/2024; Công văn số 859/CV-TCTTKĐA ngày 31/1/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện như sau:

Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn văn Thông báo Kết luận họp giao ban Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ tháng 1, 2/2024 và Công văn số 859 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thành phố về các nội dung thực hiện Đề án 06/CP trong thời gian tới của Chính phủ.

Tổ chức rà soát về cơ cấu tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa hiện có của các cơ quan, đơn vị, áp dụng vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Cổng dịch vụ công trực tuyến), đề xuất, báo cáo việc thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024 (tại Phần II. Nội dung triển khai - STT 14, phần II, mục B); đề xuất, báo cáo UBND TP về việc kiện toàn theo quy định (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

 Các đại biểu ký kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án 06/CP giữa BCĐ thực hiện đề án thành phố và Tổ công tác triển khai đề án 06/CP

Sở Thông tin & Truyền thông có trách nhiệm nghiên cứu phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông kiểm tra đánh giá thực trạng hạ tầng CNTT của thành phố. Tham mưu với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố triển khai khung kiến trúc của địa phương đảm bảo, phù hợp, đồng bộ với khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Phối hợp với CATP, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an triển khai rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân. Phối hợp với CATP nghiên cứu xây dựng văn bản gửi Bộ Công an đề nghị kết nối tích hợp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VNeID (theo lộ trình thực hiện Kế hoạch phối hợp 62).

Mặt khác, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công (DVC) trực tuyến đã cung cấp trên cổng DVC quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Sở Nội vụ dựa trên cơ sở đề xuất, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18/3/2024, chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Văn phòng UBND TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất UBND TP xây dựng 1 mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính căn cứ vào lộ trình của Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/2/2024 chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, CATP, Sở Thông tin & Truyền thông đề xuất, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

CATP tiếp tục thực hiện vai trò thường trực thực hiện Đề án 06/CP của thành phố theo Kế hoạch số 31/KH-UBND và Kế hoạch phối hợp 62/KHPH- TCTĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP. Nghiên cứu tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện đề án, đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch phối hợp 62.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai rà soát và áp dụng các tiện ích, dịch vụ của ứng dụng VNeID vào tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên quan, đem lại lợi ích cho người dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông nghiên cứu xây dựng văn bản gửi Bộ Công an đề nghị kết nối tích hợp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ứng dụng VNeID (theo lộ trình thực hiện Kế hoạch phối hợp 62).

Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung rà soát nhiệm vụ, tham mưu thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chỉ tiêu theo hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông