Chuyên mục Luật Cư trú: Trình tự hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú

14:06 07/07/2022

Các Điều 19, 20, Thông tư 57/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về trình tự hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú như sau:

Đối với Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú:

-Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đăng ký cư trú ra Quyết định về việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;

-Thông báo, gửi Quyết định về việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú về cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Đối với cơ quan đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú:

-Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận Quyết định về việc hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc Cơ quan đăng ký cư trú trực tiếp ra Quyết định về việc hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cơ quan đã đăng ký cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 15 Thông tư 57/2021/TT-BC;

-Thông báo bằng văn bản cho công dân và hướng dẫn công dân đăng ký thường trú/tạm trú tại nơi ở hiện tại.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông