Chuyên mục Luật Cư trú Phần II Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú: Đăng ký tạm trú được quy định ra sao?

16:38 26/05/2022

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là chế định quan trọng của Luật Cư trú năm 2020 nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân. Luật Cư trú cơ bản đã quy định đầy đủ các quy phạm về đăng ký tạm trú.

Để bảo đảm thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú, Điều 13, Thông tư số 55/2021/TT-BCA đã quy định chi tiết nội dung về đăng ký tạm trú với nguyên tắc “Công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới”.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, khi thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú công dân có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, không bắt buộc phải thực hiện đăng ký tạm trú mới.

Đối với việc đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp do cơ quan, tổ chức quản lý (nhiều người sinh sống tập trung), để tạo điều kiện khi thực hiện đăng ký cư trú đối với các trường hợp này, thực hiện cải cách hành chính, Thông tư quy định các trường hợp:

“Học sinh, sinh viên, học viên đến ở tập trung trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên; người lao động đến ở tập trung tại các khu nhà ở của người lao động; trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội có thể thực hiện đăng ký tạm trú thông qua cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chỗ ở đó”.

Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm, hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

“Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp có trách nhiệm lập danh sách người tạm trú, kèm Tờ khai thay đổi thông tin cư trú của từng người, văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm trú.”

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông