Chuyên mục Luật Cư trú Phần IV Nghị định 62/2021/NĐ-CP, ngày 29-6-2021, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định

17:17 11/07/2022

Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ phân công chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn) để bảo đảm việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 theo đúng quy định. Vậy mục đích và quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định là gì?!

1. Mục đích

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý về đăng ký cư trú; xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú đáp ứng yêu cầu quản lý cư trú, phục vụ công tác quản lý dân cư, yêu cầu nghiệp vụ.

- Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư.

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, TTATXH của đất nước.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư nói chung, quản lý cư trú nói riêng.

- Đổi mới phương thức quản lý qua  hình thức quản lý cư trú nói riêng và quản lý dân cư nói chung trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong quản lý, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện cho đăng ký, quản lý cư trú, quản lý dân cư.

- Thể chế hóa cụ thể các quy định được giao hướng dẫn trong Luật Cư trú năm 2020; bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông