Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Thủ tục cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ

13:03 22/10/2022

Nếu như Điều 55, 56, Chương V, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định về đối tượng và thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ thì Điều 57 của Luật quy định về thủ tục cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ. Theo đó, Luật quy định cụ thể như sau:

a) Tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được  phép sản xuất, kinh doanh công cụ hỗ trợ khi mua công cụ hỗ trợ phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ; tên, địa chỉ cơ sở, doanh nghiệp bán lại;

- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ. 

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ lập thành 1 bộ và nộp  tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng  văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép mua công cụ hỗ trợ có thời hạn 30 ngày.

c) Thủ tục cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép kinh doanh công cụ hỗ trợ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông