Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP trong lực lượng CATP năm 2024

18:25 28/03/2024

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/2/2024 của UBND TP về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Đề án 06/CP) năm 2024; căn cứ Kế hoạch số 1015/KH-C06-TTDLDC ngày 9/2/2024 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an về việc thúc đẩy triển khai Đề án 06/CP trong năm 2024 và những năm tiếp theo, CAHP vừa ban hành Kế hoạch 623/KH-CAHP-PC06-PV01 ngày 12/3/2024 về việc triển khai đề án trong lực lượng CATP Hải Phòng năm 2024.
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tích cực tham gia triển khai mô hình Đề án 06/CP

Mục đích kế hoạch này hướng tới triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, UBND TP đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, lộ trình của Đề án 06/CP trong năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ của CATP.

Theo đó, tại kế hoạch này, CATP đã xác định rõ 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cho Công an từng đơn vị, địa phương với lộ trình thời gian thực hiện cụ thể.

Từ công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện đến việc triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của đề án (khung pháp lý, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến), phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác đảm bảo hạ tầng, đường truyền; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nguồn nhân lực; công tác bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật hệ thống; duy trì, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; triển khai 43 mô hình điểm; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng trong thực hiện Đề án 06/CP, đều được quy định một cách chi tiết.

Tất cả các nhóm nhiệm vụ kể trên đều được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa vai trò gương mẫu, đi đầu, quyết tâm chính trị, trách nhiệm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện đề án, nhất là vai trò thường trực thực hiện đề án của CATP, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an.

Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc hiệu quả tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để xử lý những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương, cũng như của các sở, ban, ngành, địa phương.

Về tổ chức thực hiện, nguồn kính phí triển khai đề án sẽ được cấp từ ngân sách nhà nước cấp. CATP giao Phòng Hậu cần chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Tham mưu, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu kinh phí triển khai Đề án 06/CP của Công an các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất Giám đốc CATP phê duyệt thực hiện. Căn cứ nội dung kế hoạch này, CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các phần việc được phân công. Trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo CATP về tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công việc được giao thực hiện.

CATP giao Phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH giúp Giám đốc CATP theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tiến độ thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời trao đổi trực tiếp với các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ triển khai, báo cáo Giám đốc CATP và Bộ Công an theo quy định.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông