Những điểm mới của Thông tư 66/2023/TT-BCA: Kỳ V. Bổ sung quy định về việc dùng biểu mẫu điện tử, sửa đổi các biểu mẫu tờ khai trong đăng ký, quản lý cư trú

19:10 23/05/2024

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an còn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú.

Cụ thể, Thông tư này đã sửa đổi Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú (CT02 ban hành kèm Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021) thành Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được sử dụng khi người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú (ký hiệu là CT02 ban hành kèm Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023).

Đáng chú ý, Thông tư 66 đã bổ sung quy định về việc dùng biểu mẫu điện tử như sau:

Tùy theo nhu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú cấp bản điện tử, bản sao điện tử kết quả giải quyết thủ tục về cư trú (bao gồm biểu mẫu CT03, CT07, CT08) theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân kê khai theo biểu mẫu CT01 (được thể hiện dưới dạng điện tử) và gửi cơ quan đăng ký cư trú để xem xét, giải quyết thủ tục về cư trú; người kê khai không phải ký vào biểu mẫu điện tử.

Cùng với đó, Thông tư đã sửa đổi các biểu mẫu tờ khai theo hướng đơn giản hóa các trường thông tin, bãi bỏ những trường thông tin không cần thiết phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, ký hiệu là CT01 và thay thế biểu mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA. Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng), ký hiệu là CT02 và thay thế biểu mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Phiếu khai báo tạm vắng, ký hiệu là CT03 và thay thế biểu mẫu CT03 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA. Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, ký hiệu là CT04 và thay thế biểu mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA. Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ký hiệu là CT05 và thay thế biểu mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA. Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, ký hiệu là CT06 và thay thế biểu mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Xác nhận thông tin về cư trú, ký hiệu là CT07 và thay thế biểu mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA. Thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú/hủy bỏ thủ tục về cư trú, ký hiệu là CT08 và thay thế biểu mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Quyết định về việc hủy bỏ thủ tục về cư trú, ký hiệu là CT09 và thay thế biểu mẫu CT09 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA.

Phiếu xác minh thông tin về cư trú, ký hiệu là CT10 và thay thế biểu mẫu CT10 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA và Phiếu trả lời xác minh thông tin về cư trú, ký hiệu là CT10a.

Riêng đối với biểu mẫu CT01, CT02 thì ý kiến đồng ý cho đăng ký cư trú của chủ hộ, chủ sở hữu và cha, mẹ người giám hộ người chưa thành niên được thực hiện bằng một trong 3 phương thức sau:

Ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai hoặc xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNeID hoặc các dịch vụ công trực tuyến khác; có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, chứng thực).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông