Quận đoàn Ngô Quyền: Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

17:28 18/05/2022

Nhiệm kỳ 2017– 2022, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn được các cấp bộ Đoàn quận Ngô Quyền chú trọng triển khai với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện.

Trong đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” được các cấp bộ Đoàn trong toàn quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN

Thông qua việc “Học tập và làm theo lời Bác” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới về nội dung, phương thức đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của ĐVTN. Từ quận đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, tập trung tuyên truyền, quán triệt một số nghị quyết có tác động trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh thiếu nhi.

Các hình thức học tập, quán triệt được triển khai phong phú, sinh động, sáng tạo, như: học tập trung, học trực tuyến, xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm, phổ biến rộng rãi các nghị quyết trên website của Quận Đoàn, tổ chức các hội thi, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu các nghị quyết của Đảng, của Đoàn…

Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài lý luận chính trị được tuổi trẻ toàn quận duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực.

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Đoàn trong toàn quận đã tổ chức 505 buổi học tập lý luận chính trị thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của 86.500 lượt ĐVTN.

Các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, như: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và hành động của tuổi trẻ”..., đã góp phần quan trọng vào công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ của quận.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông