Chuyên mục Luật Cư trú: 4 hình thức thực hiện thông báo lưu trú

14:23 30/05/2022

Để quy định cụ thể các hình thức thực hiện thông báo lưu trú theo quy định tại khoản 2, Điều 30, Luật Cư trú năm 2020, bên cạnh việc thực hiện thông báo lưu trú trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử, tại Điều 15, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã bổ sung và hướng dẫn cụ thể các hình thức thực hiện thông báo lưu trú như sau:

(1) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

(2) Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

(3) Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

(4) Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú như sau:

“Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo hoặc niêm yết công khai địa điểm, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, tên ứng dụng trên thiết bị điện tử tiếp nhận thông báo lưu trú”.

Và để gắn trách nhiệm của hộ gia đình, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú trong thực hiện việc thông báo lưu trú khi có người đến lưu trú, Thông tư này đã quy định:

“Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật và thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú theo các hình thức quy định tại khoản 1, Điều 15, Thông tư số 55/2021/TT-BCA”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông