Chuyên mục Luật Cư trú: Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội được triển khai như thế nào?!

15:17 22/05/2022

Để hướng dẫn cụ thể đối tượng, nội dung thông tin cần có trong văn bản đề nghị đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội đối với trường hợp người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp, tại Điều 8, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã quy định người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội phải có văn bản đề nghị đăng ký thường trú đối với người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

Nội dung văn bản bao gồm các thông tin cơ bản của từng người: Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; số định danh cá nhân; nghề nghiệp, nơi làm việc; nơi thường trú; nơi tạm trú.

Đồng thời, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp gồm một trong các giấy tờ sau:

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội; quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc giấy tờ, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông