Chuyên mục Luật Cư trú Phần IV: Nghị định 62/CP gồm 4 chương, 16 điều

10:43 12/07/2022

Nghị định 62/2021/NĐ-CP, ngày 29-6-2021 thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2021.

Theo đó, Nghị định này có bố cục gồm 4 chương, 16 điều. Cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung gồm 02 điều quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng.

Chương II: Nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gồm 06 điều quy định về:  (1) Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; (2) Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; (3) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; (4) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; (5) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú; (6) Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú;

Chương III: Cơ sở dữ liệu về cư trú gồm 06 điều quy định về: (1) Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân; (2) Hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú; (3) Nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú; (4) Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; (5) Kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; (6) Sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú.

Chương IV: Điều khoản thi hành gồm 02 điều quy định về: (1) Hiệu lực thi hành; (2) Trách nhiệm thi hành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông