Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” 3 nghĩa vụ của công dân về cư trú

16:44 15/03/2022

Cùng với việc quy định cụ thể các quyền của công dân trong lĩnh vực cư trú, Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định cụ thể nghĩa vụ công dân cần phải nghiêm túc thực hiện trong lĩnh vực này.

Cụ thể, tại Điều 9, Chương II, Luật này quy định nghĩa vụ của công dân về cư trú như sau:

1. Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp.

3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Như vậy, Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ những trách nhiệm liên quan đến các giấy tờ về cư trú theo hình thức quản lý trước đây liên quan đến xuất trình các sổ cư trú và khẳng định trách nhiệm thực hiện đăng ký cư trú bao gồm 4 hoạt động chính là: đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú.

Để thực hiện nghĩa vụ đăng ký cư trú, Luật quy định nghĩa vụ cơ bản cần thực hiện để bảo đảm thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan gồm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp; nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông