Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Trường hợp nào thì đăng ký thường trú, tạm trú bị huỷ bỏ?!

19:41 28/04/2022

Điều 35, Chương VI, Luật Cư trú năm 2020 quy định nội dung về hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú cụ thể như sau: Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật này thì cơ quan đã thực hiện việc đăng ký hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký đó. Cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người đăng ký và nêu rõ lý do.

Như vậy, so với quy định của Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng:

(1) Bổ sung cấp có thẩm quyền được hủy đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật bao gồm chính cơ quan đã thực hiện việc đăng ký.

(2) Sau khi thực hiện hủy đăng ký cư trú thì cơ quan đã đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người bị hủy đăng ký và nêu rõ lý do.

(3) Bỏ quy định cơ quan đăng ký cư trú tại nơi công dân cư trú trước đây phải đăng ký lại cho công dân khi công dân đó bị hủy đăng ký cư trú mới.

Theo đó, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông