Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020 Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là ở đâu?

07:40 28/03/2022

Luật Cư trú năm 2006 không quy định về nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, tại Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9-9-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Cư trú có quy định việc đăng ký thường trú đối với chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Do vậy, Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung một điều mới quy định về nơi cư trú của những người này và bổ sung các đối tượng khác được đăng ký cư trú trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo bao gồm: Trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa để khắc phục vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người thực tế đang sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo (như trẻ em mồ côi, không cha, không mẹ, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn...) và góp phần bảo đảm công tác quản lý cư trú được chặt chẽ hơn.

Cụ thể, tại Điều 17, Chương III, Luật Cư trú năm 2020 quy định nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

1. Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

2. Nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông