Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện là nơi đăng ký phương tiện hoặc nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ

09:14 27/03/2022

Tiếp tục kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 quy định về nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển tại Điều 16, Chương III của Luật như sau:

1. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển (sau đây gọi chung là phương tiện) là nơi đăng ký phương tiện đó, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

Đối với phương tiện không phải đăng ký hoặc có nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ thì nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động là nơi phương tiện đó thường xuyên đậu, đỗ.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo quy định trên, nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện là nơi đăng ký phương tiện hoặc nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ (nếu phương tiện đó không phải đăng ký hoặc có nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ); trừ trường hợp họ đã đăng ký nơi cư trú khác theo quy định của Luật Cư trú.

Như vậy, so với Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 đã mở rộng, bao quát được cả trường hợp áp dụng đối với phương tiện không phải đăng ký và phương tiện phải đăng ký nhưng lại không thường xuyên đậu, đỗ ở tại địa phương đã đăng ký phương tiện.

Quy định này tạo điều kiện để công dân sinh sống trên phương tiện lưu động có thể dễ dàng đăng ký cư trú; đồng thời, giúp cơ quan chức năng quản lý cư trú được chính xác, đầy đủ.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông